Allmänna Villkor i korthet

Regler och villkor

Den här sidan innehåller de regler och villkor . Läs dessa regler och villkor noga innan du beställer några produkter från oss . Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter godkänner du att vara bunden av dessa regler och villkor .


Genom att placera en order på RepRapPro.Me garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller ha föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa regler och villkor som ska gälla för alla beställningar som görs eller som skall ställas till RepRapPro.Me för försäljning och leverans av produkter. Ingen av dessa regler och villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter . Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande måste avtalas skriftligen undertecknat av oss .

Leverans:

Rabatter: Kan ges i flera fall vid avtal om större leveranser, leveransavtal mm.

Vi gör allt vi kan för att förena god service med rimliga priser. Vi ser ständigt över våra priser och fixar ner priserna också.

Personlig information

All personlig information som du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av RepRapPro.Me som ansvarig för personuppgifter . Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditvärderingen, att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för RepRapPro.Me och Tictail och kommer inte att delas med tredje part . Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära RepRapPro.Me att radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera RepRapPro.Me villkor samtycker du till ovanstående.


Force Majeure

Händelser utanför RepRapPro.Me 's kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses vara force majeure, vilket innebär att RepRapPro.Me frigörs från RepRapPro.Me förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud osv.Betalning

Alla varor förblir RepRapPro.Me’s egendom till dess att full betalning sker. Det pris som gäller är vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från RepRapPro.Me.


Alla överföringar som utförs genom RepRapPro.Me hanteras och omsätts genom tredje part dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformationlagras inte och all kortinformation hanteras via SSL -kryptering. Läs regler och villkor för betalning gateway valt för transaktionen eftersom de ansvarar för de transaktioner som gjorts.


Kommunalskatt

Observera att lokala avgifter (moms, tullsatsen) kan förekomma, beroende på region och lokala tullavgifter. Dessa avgifter är på kundernas bekostnad.Cookies

RepRapPro.Me använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation , som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, bara består av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: "sessionscookies" och kakor som sparas permanent på din dator..


Den första typen av cookies som vanligen används är " Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver din webbläsare en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En " session cookie " lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda RepRapPro.Me utan bekymmer du behöver ha cookies aktiverat.


Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan raderas. På RepRapPro.Me använder vi den här typen av cookies för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.Ytterligare information

RepRapPro.Me förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, det gäller inköp och produkterbjudanden utan föregående meddelande. Vid händelse av när en produkt är slutsåld, har RepRapPro.Me rätt att annullera ordern och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. RepRapPro.Me skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt om det finns.Alla förfrågningar : info@reprappro.me

http://reprappro.meTerms & Conditions in short

Terms & Conditions

This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.

By placing an order at RepRapPro.Me, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents' permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at RepRapPro.Me for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.


Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by RepRapPro.Me as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to RepRapPro.Me and Tictail and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request RepRapPro.Me to delete or correct the information held about you. By accepting the RepRapPro.Me Conditions, you agree to the above.


Force Majeure

Events outside RepRapPro.Me's control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that RepRapPro.Me is released from RepRapPro.Me's obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.


Payment

All products remain RepRapPro.Me's property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents' permission to buy from RepRapPro.Me.

All transfers conducted through RepRapPro.Me are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.


Local Taxes

Please note that local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.


Cookies

RepRapPro.Me uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use RepRapPro.Me without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On RepRapPro.Me we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.


Additional Information

RepRapPro.Me reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, RepRapPro.Me has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. RepRapPro.Me shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

All enquiries: info@reprappro.me

http://reprappro.me